Paskutinio atnaujinimo data: [2021 06 11]

PRIVATUMO POLITIKA

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2.Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3.Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų sveikatos priežiūros specialistams skirtoje virtualioje mokymų platformoje „GYDYTOJŲ AKADEMIJA“, pasiekiamoje adresu mokymai.hila.lt (toliau – Platforma), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas paslaugas, naudodamiesi užsakytomis paslaugomis talpinate informaciją ar keičiatės informacija Platformoje, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais.

1.5. Platformoje gali būti nuorodų, kurios nukreipia į kitas mūsų arba į trečiųjų šalių interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras (pavyzdžiui, mūsų pasirinktų lektorių svetaines). Ši Privatumo politika nėra taikoma per tokias nuorodas pasiekiamoms svetainėms. Prieš naršydami tokiose svetainėse bei paskyrose ar jose pateikdami savo Asmens duomenis, peržiūrėkite jų privatumo politikas.

1.6. Jei užsakote paslaugas iš mūsų ir jomis naudojatės, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Platforma, taip pat kreiptis į mus dėl mūsų Platformoje teikiamų paslaugų pasiūlymų.

1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Platformoje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2.KAS MES?

2.1.Mes esame UAB „SK Impeks medicinos diagnostikos centras“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 111508848, adresas V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).

2.2. Mes valdome Platformą ir siūlydami bei teikdami paslaugas, vykdydami Bendrovės kasdienę veiklą ar teisės aktų reikalavimus, veikiame kaip Asmens duomenų valdytojas.

3.KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:

3.1.1.Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją Platformoje, užsakote mūsų paslaugas bei jomis naudojatės, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.;

3.1.2.Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis mūsų paslaugomis bei Platforma, pavyzdžiui, paslaugų naudojimo istorija, Jūsų IP adresas, apsilankymo Platformoje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.;

3.1.3.Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.;

3.1.4.Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia kiti asmenys, pavyzdžiui mūsų mokymų paslaugomis besinaudojančios ar su mumis bendradarbiaujančios organizacijos, kai tokios organizacijos nurodo Jūsų kontaktus, nurodo Jus kaip įgaliotą asmenį ir pan.

3.2. Asmens duomenis kaip duomenų valdytojai tvarkome, siekdami pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

3.3. Asmens duomenis mums teikiantis asmuo, tiek teikdamas savo Asmens duomenis, tiek Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, darbuotojus, atstovus), atsako už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už asmens, kurio duomenys teikiami, sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Mes galime paprašyti patvirtinti, kad asmuo turi teisę teikti mums Asmens duomenis  (pavyzdžiui, pildant paslaugų užsakymo ar registracijos formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime tokių duomenų teikėją.

3.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Registracija Platformoje, naudojimasis paskyra, vartotojo identifikacija

Vardas, pavardė, vartotojo vardas, el. paštas, tel. numeris, IP adresas, naudojimosi paskyra istorija, užsakytų paslaugų ir jų naudojimo istorija, siunčiamas ir gaunamas turinys

Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Mokymo paslaugų teikimas ir administravimas, mokymų sertifikatų/ pažymėjimų išdavimas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., paslaugų užsakymo ir naudojimo istorija, informacija apie mokymus, su paslaugomis (mokymais) susiję pasiekimai (išklausytų valandų skaičius, testų rezultatai, atliktos užduotys ir pan.), mokymų sertifikatų/ pažymėjimų informacija, sertifikatų/ pažymėjimų registrų duomenys, su paslaugomis susietas turinys bei pranešimai, kitų vartotojų turinys, informacija apie užsakytas ir naudojamas paslaugas bei jų pokyčius, nuotraukos ir vaizdo bei garso įrašai (kai mokymų procesas ir turinys fiksuojami)

Paslaugų teikimo laikotarpiu ir 5 metus nuo naudojimosi paslaugomis pabaigos, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Vaizdo ir garso įrašai (kai mokymų procesas ir turinys fiksuojami) saugomi pagal įrašymo programos nustatymus bet ne ilgiau kaip 5 metus

Ištrynus paskyrą su paskyra susieti sertifikatai/ pažymėjimai saugomi 5 metus nuo paskyros ištrynimo

Kai duomenys saugomi sertifikatų registre – iki 10 metų nuo įrašo padarymo dienos

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Komunikacija dėl paslaugų, užklausų ir paslaugų kokybės administravimas

Vardas, pavardė, paskyros informacija, el. paštas, tel. numeris, paslaugų ir paskyros naudojimo istorija, užklausos ir atsakymo į užklausą turinys, informacija, reikalinga paslaugų kokybės klausimų sprendimui

Klausimo administravimo laikotarpiu ir 3 metus klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Susitarimų su lektoriais sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), tel. numeris, el. paštas, pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, ind. veikl. paž. duomenys, lektoriaus kuriamas turinys (įskaitant ir vaizdo bei garso įrašus), lektoriaus kvalifikacijos dokumentai, kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys

Paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo laikotarpiu ir 5 metus nuo paslaugų teikimo/ bendradarbiavimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle privalomas ilgesnis saugojimo terminas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), el. paštas, tel. numeris, pareigos, darbovietė, adresas, ryšys su atstovaujamu juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, atsisk. sąsk. Nr., ind. veikl. paž. duomenys, kredito įstaiga, mokėjimų informacija, skolų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus

Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį -  sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Platformos, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas, saugumo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas

IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, mobiliojo įrenginio operacinė sistema (iOS, Android), slaptažodžio naudojimo informacija

Platformos duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“

Platformos duomenys, kurie nepatenka į slapukų informaciją, saugomi ne ilgiau kaip 1 metus nuo surinkimo dienos, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Naujienų siuntimas, kokybės apklausų vykdymas, tiesioginė rinkodara, paslaugų tobulinimas ir reklama

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, apskritis kurioje asmuo dirba/ kvalifikacija, apklausos skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, asmenų atsiliepimai, rekomenduojamo kolegos kontaktai

Duomenys tvarkomi 2 metus nuo sutikimo gavimo, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Visuomenės informavimas apie Platformos veiklą

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, lektoriaus išsilavinimo ir patirties duomenys, publikacijos, lektoriaus darbovietė, mokymų pavadinimai, lektoriaus pateikiamo turinio ištraukos, dalyvių atsiliepimai, dalyvių pasiekimai, kitas pristatomasis turinys, nuotraukos, vaizdo medžiaga

Duomenys tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Žaidimų, konkursų, organizavimas

Vardas, pavardė, el. paštas, tel. numeris, žaidimo, konkurso sąlygose prašomi nurodyti duomenys

duomenys tvarkomi visą žaidimo konkurso laikotarpį ir 1 metus po žaidimo konkurso pabaigos, o atšaukus sutikimą – iki sutikimo galiojimo pabaigos (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu)

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Ginčų ir pretenzijų, susijusių su Platforma ir mokymo paslaugomis, sprendimas

Vardas, pavardė, paskyros informacija, adresas, tel. numeris, el. paštas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai

Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, kai šie tvarkomi jo sutikimo pagrindu.

3.5.Kai kuriais atvejais mes Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su mūsų paslaugų užsakymu ar suteikimu susijusias žinutes pavyzdžiui, informuoti apie paslaugų užsakymo patvirtinimą, planuojamų mokymų priminimą, paslaugų teikimo pokyčius. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.

3.6. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

4.KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

4.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

4.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

4.2.1.Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

4.2.2.Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

4.2.3.Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

4.2.4.Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

4.2.5.Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

4.2.6.Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

4.2.7.Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.

5.KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Mes perduosime Jūsų Asmens duomenis tik taip kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

5.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

5.2.1.Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių, verslo konsultantams, investuotojams ir pan.

5.2.2.Mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, mokymų paslaugų teikėjams, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms, IT programavimo paslaugas, debesų ir prieglobos paslaugas, IT saugumo, priežiūros ir technines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus:

5.2.2.1.Marketingas, rinkodara, reklamos partneriai – [daugiau informacijos www.hila.lt]

5.2.2.2.Debesų ir prieglobos paslaugų valdytojas – Salesforce.com, Inc., asmens duomenys tvarkomi ir už ES ribų perduodami pagal standartines sutarčių sąlygas.

5.2.3.Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

5.2.4.Kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, finansų, mokėjimų įstaigoms ir pan.;

5.2.5.Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma, taip pat mūsų įsteigtoms bendrovėms.

5.3.Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

5.3.1.Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;

5.3.2.Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;

5.3.3.Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba

5.3.4.Buvo gautas specialus Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas vykdyti tokį perdavimą; arba

5.3.5.Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

6.KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

6.1.1.Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

6.1.2.Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

6.1.3.Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

6.1.4.Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

6.1.5.Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

6.1.6.Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;

6.1.7.Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

6.1.8.Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

6.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, apklausų organizavimo tikslais, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu dap@hila.lt ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).

6.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6.4. Dalį savo kaip duomenų subjekto teisių Jūs galite įgyvendinti patys pakeisdami ar ištrindami naudotojo paskyros nustatymus bei joje talpinamą informaciją. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu dap@hila.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu. Papildomos informacijos apie Jūsų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą taip pat galite rasti šioje mūsų privatumo politikoje adresu – www.hila.lt/privatumo-politika

6.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

6.6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

7.AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?

7.1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų paslaugas, veiklą bei pasiūlymus. Jūs taip pat galite duoti mums sutikimą padėti mums įvertinti mūsų paslaugų kokybę.

7.2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, taip pat pranešimais Jūsų paskyroje: (i) Jums bus siunčiamos Jūsų pasirinktos naujienos; (ii) mes teirausimės apie mūsų bei mūsų parinktų lektorių teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę.

7.3. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

7.4. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.

7.5. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, galite bet kada lengvai atšaukti šį sutikimą dėl visos ar dalies Asmens duomenų tvarkymo veiklos. Norėdami tai padaryti, galite:

7.5.1.pranešti mums apie savo atsisakymą tokiu būdu, kuris nurodytas elektroniniuose pranešimuose ir/ ar pasiūlymuose (pavyzdžiui, spustelėjus naujienlaiškio nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ ir pan.); arba

7.5.2.pakeisti nustatymus Platformoje esančioje jūsų paskyroje; arba

7.5.3.atsiųsti mums pranešimą šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei tokiu būdu prašote atšaukti sutikimą, galime paprašyti patvirtinti jūsų tapatybę.

7.6. Jums atšaukus sutikimą, mes stengsimės nedelsiant nutraukti naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.

7.7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl dėl šių veiksmų Jums reikėtų pateikti atskirą prašymą.

8.KAIP MES ORGANIZUOSIME ŽAIDIMUS, AKCIJAS, KONKURSUS?

8.1. Dalyvavimas mūsų skelbiamuose žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite.

8.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami mums el. pašto adresu dap@hila.lt ar kitu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške). Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.

8.3. Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Platformoje ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse.

8.4. Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

9.KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.

9.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

10.KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

10.1.Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Slapukų naudojimas užtikrina geresnį ir veiksmingesnį Platformos veikimą.

10.2.Mes naudojame slapukus informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti, taip pat siekdami užtikrinti Platformos tinkamą veikimą, jos tobulinimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą, siekdami personalizuoti Jums rodomą turinį.

10.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų  įrenginio naršyklę ar atmintį būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis) ar sekti įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų Platformos funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Platformos. Išsamesnė informacija apie slapukų atsisakymą pateikta adresu www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

10.4.Trečiųjų šalių slapukų naudojimą su reklama susijusiais tikslais galite išjungti apsilankę „Network Advertising“ išjungimo puslapyje adresu www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

10.5.Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Platformos veikimui užtikrinti, analitinius slapukus, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Platformos lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Platformai, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, našumo slapukus, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys, reklamos slapukus, kurie skirti rodyti Jums personalizuotą ir bendrą reklamą.

10.6. Mes naudojame šiuos „Google Inc“ produktus, kurie įrašo slapukus:

10.6.1. „Google Analytics“ - analizuoja, kaip naudojatės Platforma, sudaro šia analize paremtas ataskaitas, padeda planuoti bei prognozuoti Platformos ir paslaugų veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės papildinį iš tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

10.6.2. „Google Adsense“ - leidžia įvertinti kaip Jūs naudojatės Platforma rodomų reklamų atžvilgiu ir teikti informacijos pagrindu parengtas ataskaitas. „Google Adsense“ surinkti duomenys, paprastai perduodami ir saugomi „Google“ serveryje JAV. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, jūs galite adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

10.6.3. „Google Remarketing” - leidžia pakartotinai parodyti reklamas „Google Inc“ partnerių tinklo svetainėse. Jei nepageidaujate gauti specialiai pritaikytos reklamos, jūs galite adresu www.google.com/settings/ads pagal poreikį pakeisti nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas.

10.7.Mūsų Platformoje naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

_local_session

puslapio funkcionalumui užtikrinti

vartotojui pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose svetainės blokeliuose

iki naršyklės sesijos pabaigos

Unikalus identifikatorius sudarytas iš raidžių ir skaičių

CookieConsent

puslapio funkcionalumui užtikrinti

vartotojui pasirinkus atitinkamas opcijas dialogo languose ir kituose svetainės blokeliuose

365 d

JSON formatu užkoduoti pasirinkimai

11.SUSISIEKITE SU MUMIS

11.1.Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

El. paštu: dap@hila.lt

Adresu: V. Grybo g. 32, LT-10318 Vilnius, Lietuvos Respublika

11.2.Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

11.3.Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

12.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Platformoje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

12.2.Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Platforma, užsakote paslaugas iš mūsų ir jomis naudojatės, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.